Informace o nakládání s osobními údaji

Společnost Top activa group s.r.o., IČO: 050 74 282, se sídlem Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257909  (dále jen „Společnost“ nebo „Správce“) v rámci své podnikatelské činnosti zajišťuje služby týkající se prodeje produktů a služeb partnerů jako např. a zejména dodávky plynu a elektřiny, vždy dle partnerem nabízených a nasmlouvaných služeb, a to prostřednictvím činností směřujících k uzavření smluv se zákazníky. K této činnosti přitom využívá mimo jiné i obchodníky, nezávislé podnikatele, kteří dle platné právní úpravy jsou schopni zprostředkovávat tyto služby a jenž na úseku nakládá s osobními údaji vystupují jako další zpracovatelé.

 

V souvislosti s poskytováním svých služeb a při nakládání s osobními údaji o jednotlivém klientovi si je Společnosti vědoma nejen svých zákonných povinností na tomto úseku, ale i citlivosti těchto údajů a případný dopad na klienta při zneužití či vůbec úniku takových údajů. Společnost v rámci své vize, poslání a strategie si klade za cíl předcházet i těmto negativním událostem s respektem k právům a svobodám klienta na tomto úseku.

 

Tímto dokumentem Společnost v jednoduché podobě podává konkrétní informace o nakládání s osobními údaji shromážděnými o osobě klienta na základně příslušných právních titulů a způsobu jejich zabezpečování.

 

Společnost sděluje, že část činností pro ni jako správce zajišťují i třetí osoby, které se stávají zpracovateli osobních údajů pro Správce a mají přístup k osobním údajům v rozsahu nezbytném pro naplnění svých povinností ve vztahu ke Správci. Kromě samotných obchodníků jde o osoby, které prostřednictvím softwarů či aplikací provádějí některé ze zpracovatelských činností pro Správce a další činnosti vůči klientovi pro plnění vzájemných práv a povinností. Veškeré takové další zpracování je však zajištěno plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a tedy plně respektuje práva a svobody klienta na úseku nakládání s osobními údaji.

 

Rozsah zpracovávaných údajů a právní titul

Společnost zpracovává osobní údaje vždy jen v rozsahu výslovně stanoveném a nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou shromažďovány, a jenž byl přímo či nepřímo v předmětu smlouvy jednoznačně identifikovaný, přičemž jde zejména o údaje týkající se základních  identifikačních údajů klienta (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresa, datum narození, rodné číslo, bankovní spojení, e-mail, tel. číslo ad.), o jeho odběrném místě (adresa odběrného místa, EAN/EIC, popř. číslo elektroměru/plynoměru ad.) a o smluvním vztahu (výše záloh, plateb, ročních vyúčtování, spotřeb včetně historie a údajů o případném porušení smluvní povinnosti zákazníkem atd.), vše v souvislosti s poskytováním služeb Společnosti, není-li v jednotlivém konkrétní případě stanoveno jinak.

 

Doba zpracování

Jednotlivé osobní údaje o klientovi jsou shromažďovány vždy a pouze po dobu, po kterou je to nezbytné k účelu, za nímž byly od klienta shromážděny, resp. pro realizaci práv a povinností plynoucích z daného závazku, se kterými byl náležitě klient seznámen, popřípadě po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Jde-li o dobu uchování dle zákona, není-li výslovně stanovena jinak, pak je touto vždy i doba, po kterou trvá možnost dovolat se jednotlivých práv, tedy po dobu promlčení jednotlivých nároků, a to pro možnost právě hájení práv a svobod a to i samotné Společnosti; tímto přitom není dotčena možnost uchování jednotlivých osobních údajů i po právě uvedené době, pokud k tomu existuje ospravedlnitelných důvod Společnosti, jde však spíše o výjimečné případy vyplývající z povahy konkrétní věci.

 

Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu, jako výjimečného právního titulu, je takový souhlas vždy a kdykoli odvolatelný.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji Společnost dodržuje základní zásady na úseku ochrany osobních údajů jako je mimo jiné i zabezpečené uchování elektronické či písemné podoby dokumentů obsahující osobní údaje, tj. dostatečné zabezpečení elektronických zařízení, případně uzamykatelné skříně pro listinné dokumenty. Jednotlivé přístupy k dokumentů s osobními údaji jsou pak omezeny pouze na osoby oprávněné, s legitimním důvodem, elektronické dokumenty jsou pak v databázích chráněny ještě dále jedinečnými přístupovými kódy, pravidelně měněnými.

Předávání osobních údajů

Vyjma využívání dalších zpracovatelů při nakládání s osobními údaji, tj. při zpracovávání osobních údajů na pokyn Společnosti např. při využívání informačních systémů a technické infrastruktury, nedochází k předávání osobních údajů klienta žádné další třetí osobě, ani tyto údaje případně nejsou předávány mimo země Evropské unie. Stejně tak případný obchodník spolupracující se Společností ctí a je povinen dodržovat jednotlivé povinnosti pro dostání práv klientů a údaje nesděluje jiné osobě než té, pro niž je zpracovatelem osobních údajů.

Tímto ustanovením přitom není dotčeno základní a primární zpracování některých osobních údajů přímo pro partnery Společnosti, kteří poskytující klientovi dojednané plnění v podobě dodávek, o čemž je, resp. roli Společnosti jako zpracovatele pro partnera, klient vždy poučen, resp. je mu sděleno pro koho a za jakým účelem jsou v daném konkrétním případě osobní údaje shromažďovány. Klient je přitom současně vždy náležitě poučen i o závazcích konkrétního správce (partnera) a ctění ochrany osobních údajů z jeho strany, přičemž tato ochrana nemůže být nikdy nižší než bezpečnost zajišťovaná samotnou Společností.

Automatizované rozhodování

Při zpracovávání osobních údajů dochází v některých případech i k automatizovanému rozhodování, zejména pak v rámci kalkulace, návrhu určité nabídky či v rámci správy některých osobních údajů, jedná se však vždy o zpracování, které je nezbytné k plnění konkrétního závazku, ke kterému osobní údaje byly nashromážděny. Automatizované rozhodování spočívá ve většině případů ve vyhodnocení zadaných osobních údajů společně s dalšími dostupnými informacemi a požadavky. V rámci automatizovaného rozhodování je možné také generovat jednotlivé přípisy či informaci pro klienta.

 

Práva klienta

V rámci zpracování osobních údajů má Klient mimo jiné následující práva pro dostatečnou ochranu svých svobod:

  • Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům včetně práva vědět a žádat jaký rozsah osobních údajů Společnost o klientovi zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, komu jsou předávány, kdo konkrétně je dále zpracovává mimo samotnou Společnost atd.,
  • Právo na opravu osobních údajů (jejich aktualizaci či jinou změnu),
  • Právo na výmaz osobních údajů, zejména pokud k těmto neexistuje dostatečný právní titul pro zpracování (např. osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny a neběží ani jiná oprávněná archivační doba, došlo k odvolání souhlasu, pokud k tomuto byl nezbytně nutný a klient jej dříve udělil, zpracování osobních údajů je protiprávní apod.); právu na výmaz či zrušení souhlasu (jeho odvolání) nelze však vyhovět v případech, kdy jsou údaje zpracovávány v souladu a z důvodu stanoveným zákonem,
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • Právo vznést námitku proti zpracování, pokud klient shledá zpracování, či jeho určitou část, za neoprávněné, s právem žádat vysvětlení; námitka proti zpracování nemůže být uznána za oprávněnou a nelze jí vyhovět v případě zpracování osobních údajů na základě a v souladu se zákonem,
  • Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí,
  • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména pokud se klient domnívá, že jeho osobní údaje zpracovává Společnost neoprávněně nebo v rozporu s GDRP a ani dřívějšími pokusy o nápravu, zejména vznesením námitek, nebylo ničeho vyřešeno.

 

Uplatňování jednotlivých práv

 

Jednotlivé práva klienta tyto může uplatnit u samotného Správce, a to na jeho běžných kontaktních údajích klientovi při jednání sdělených, popřípadě uvedených na webové prezentaci.

Kontaktujte nás

Křížovnická 86/6
110 00 Praha 1
732 799 642
info@topactiva.cz

Sídlo společnosti

Top activa group s.r.o.
IČ: 05074282   DIČ: CZ05074282
Křížovnická 86/6
110 00  Praha 1 – Staré Město

Naše společnost využívá projektu Evropské unie který je spolufinancovaný z evropského sociálního fondu „znovu do práce“.

© 2017 Top activa group s.r.o. Vytvořila ♥ WHITE GORILLA.

Pin It on Pinterest